Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Орган по БЗР – общи положения

Дистанционно обучение за Орган по безопасност при работа

 Безопасните и здравословни условия на труд са нещо, което всеки разбира. Дори и хората без специално образование знаят, че трудът на работното място трябва да не е застрашен от злополуки и външни условия. Но зад този термин стои много труд и наредби, които трябва да се познават в дълбочина и да не се заобикалят.

Органът по БЗР е основно действащо лице в този процес. Той може да е един или няколко души, но задълженията са строго определени. Като цяло трябва да се знае, че всеки работодател, започнал процедура по избор и назначаване на такъв орган, трябва рано или късно да се погрижи за неговото адекватно обучение. Би било добре този човек да има първоначални технически познания. След което трябва да премине лекционен курс на обучение по ЗБУТ, който приключва с изпит и получаване на сертификат.

В какво всъщност се изразяват основните задължение на органа по БЗР? Основна необходимост за неговото назначаване е осигуряване и работа по поддържането на условията за безопасност на труда. Това може да стане по много начини, но най-важния е да са започне с процента на риск на всяко работно място, както и из основи да се проучат всички възможности за неговото избягване.

Благодарение на специализираното обучение този орган се превръща в мост и посредник между работодателя и контролните органи по труда. Ето защо той трябва да консултира управителите при предприемане на нови дейности по организация на труда, за да не се отдалечават от наредбите и изискванията.

Накрая идват и действията по контрол на прилагането на всички превантивни приети мерки по овладяване на риска. Органът по БЗР може и да налага дисциплинарни наказания на всеки служител, който се отклонява от изискванията за безопасност на работното място и застрашава безопасността на условията на труд. Може също да предприема мерки по вменяване на задължения на определени служители във връзка със спазването на норми и разпоредби.