Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси
Дистанционно обучение за Длъжностно лице,ръководещо трудовите процеси

Трудовият процес (познат в разговорната реч и като извършването на работа) в най-общи линии е дейност, в която човек оказва влияние на хората или предметите около себе си с цел извличане на някаква полза от това. Допълнителен страничен ефект е, че по този начин хората образуват някои социално-икономически отношения помежду си. В рамките на дадено предприятие е редно да присъства човек, който да е ангажиран с регулирането на трудовите процеси – начините и качеството им на изпълнение, имайки предвид и здравословните и безопасни условия на труд. Това са преди всичко задълженията на длъжностното лице, което се занимава с ръководенето на тези процеси. За да може легално да заеме този пост, кандидатът за тази позиция трябва да е преминал специализирано обучение, а експертите в областта препоръчват и завършване на курс по ЗБУТ (възможно е да се осъществи и от разстояние). Подробна информация ще намерите в следващите редове.

Изискването за присъствие на длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси, което притежава нужната квалификация, в екипа на компанията, е на две институции. Първата е Главната инспекция по труда, която го налага на всяко едно предприятие, без оглед на предмета му на дейност. Втората е Камарата на строителите в България, която държи това условие да е спазено, за да впише дадена строителна фирма в регистъра си. Необходимите компетенции се придобиват на подходящо за целта обучение, което се извършва не по-рядко от веднъж на 24 месеца. При него участниците се запознават с установените задължения и отговорности, характерни за работата. Някои от основните такива са: грижи за безопасността и здравето на служителите; следене за изправността на използваната техника; следене за наличие на подходящо работно облекло и употреба на предпазни средства от страна на трудещите се. Много специалисти в тази сфера съветват лицата да посетят и онлайн обучение по ЗБУТ.

Ръководенето на трудовите процеси в организацията е нелека задача. Отговорността за изпълнението ѝ е възложена на добре обученото длъжностно лице.