Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Трябва ли да имаме сертификат за ежегодишно обучение на КУТ

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на КУТ/ГУТ

Сътрудничеството и съдействието са в основата на добрата политика по опазване на здраве и добри условия на труд във всяка фирма. Трудно това би могло да е възможно без орган, който да координира всички дейности по безопасност. Особено в големи фирми с повече от петдесет човека персонал е почти невъзможно. Затова закона за безопасност на работното място е предвидил създаване на органи, като комитетите за условия на труд, които да се грижат за всичко, казано по-горе.

Броят на членовете на този комитет се определя пропорционално на служителите. Задължително обаче в него взимат участие представители на двата основни полюса във фирмата, а именно ръководството и работниците. Всяко такова формирование има собствена вътрешна структура, периодични заседания и дневен ред, както и изисквания, които трябва да спазва.

Първоначалното обучение е първо и главно изискване. След неговото завършване всеки един от членовете получава необходимия документ и започва своята работа. В изискванията към членовете на КУТ има и още едно важно нещо, свързано с обучението. Тъй като този орган има мандат четири години, в закона е записано, че всяка година всеки член на комитета трябва да има и ежегодишно обучение в същата сфера. Така че всеки документ, който е доказателство за това обучение, е задължителна част към дейността на КУТ. За разликата от първоначалният сертификат, този за ежегодишното обучение има по друг вид. Даже трябва да кажем, че сертификат не е точната дума. Повторното обучение трябва да се проведе не по-рано от една година след първоначалното и не по-късно от две след него. Точна дата обаче не се фиксира. Самият комитет сам определя кога и как ще бъде организирано всичко в удобно време. Важно е в случая да са спазени изискванията, за да не се окаже, че хем има обучение, хем глоба при проверка. Ежегодишното обучение не е съпроводено от сертификат. То се протоколира подробно. Времетраенето му е минимум шест учебни часа. Това също трябва да е вписано. Освен дати и теми за обучението, протоколът трябва да съдържа и подробна информация за всеки участник в него. Естествено на първо място са всички членове на КУТ с техните пълни имена и подпис. Името на лектора, провел обучението, също се вписва в този протокол. След като всичко е подписано и описано, протоколът се съхранява в нужния брой копия по съответния ред, предвиден за ежегодишно обучение на членове на КУТ.