Дистанционно първоначално и ежегодно обучение по ЗБУТ в ГУТ

Първоначално и ежегодно обучение за представители в ГУТ


Дистанционно първоначално и ежегодно обучение на ГУТ

Групата по условия на труд, позната още и като ГУТ, има твърде специфични функции в рамките на предприятието. Те се изразяват най-вече в осъществяването на диалог, предотвратяването на конфликти и намирането на крайни решения по въпросите за здравето и безопасността по време на труд. Законът задължава всяка фирма с общ брой на служителите от 5 до 50 включително да има в редиците си такава група. Тя се състои от само двама души – това са управителят и избраният за представител на служителите. Вторият е натоварен с ангажимента да дава гласност на интересите на работниците и да ги защитава. Има някои изисквания за постъпването на тази длъжност. От най-голямо значение са обученията, които задължително трябва да се преминат. Те са два вида – първоначално и ежегодно. В следващите редове ще намерите информация за същността им и ще разберете защо специалистите в тази област завършват и курс по ЗБУТ.

Могат да се посочат няколко основни прилики между двата курса. Характерно за тях е, че според законовите норми са задължителни за всички, които искат да упражняват дейността на представители в ГУТ. Освен това, те са много добре пригодени за подготовка за реалните условия, с които ще се сблъскат бъдещите спецове. Съществуват и някои разлики между първоначалното и ежегодното обучение. Въвеждащото е със сравнително голяма продължителност, като по регламент тя не бива да бъде по-малка от 30 учебни часа. За справка – при провеждащото се всяка година този минимум е 6 учебни часа. Това различие е определено от различните цели на курсовете – в първия случай се търси преподаване на систематизирана информация, която да даде стабилна база за развитие. При последвалото опреснително обучение задачата е натрупаните вече знания и умения да се обновят и обогатят. Такава е и целта на курса по ЗБУТ.

Обученията за представители в ГУТ са два вида и при тях се осъществява необходимата подготовка преди постъпването в длъжност.