Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Курс за координатор по ЗБУТ в строителството

 

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

След настъпилите демократични промени в България редица закони претърпяват известни промени в структурата си. Това важи и за закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), който засяга пряко доста индустриални звена, включително  строителството. В него освен че се описват доста детайлно задълженията на работодателите откъм спазване на нормите за безопасност при работа, се регламентират ясно и отделните длъжности, които се занимават с активното прилагане на нововъведените правила. Един от постовете, които биват обособени, е този на координатора по ЗБУТ. Сложността на задачите, които той следва да изпълнява, не е никак ниска. Като се добави и високата отговорност, характерна за тази работна позиция, става ясно, че за качественото ѝ изпълнение е нужно успешното справяне със съответстващ курс по ЗБУТ. Богата информация за него, както и някои от предимствата на онлайн формата му, прочетете по-нататък.

Строителството е типичен пример за трудова дейност, която неизменно изисква наличието на достатъчно добри и безопасни условия за реализирането ѝ. Практиката е показала, че допуснатите неточности и неизправности често костват тежки травми за служителите. Това лесно може да бъде избегнато чрез назначаването на надежден координатор, а такъв може да бъде само този, преминал успешно съответния курс. Но в какво се състои посоченото обучение? Планът за провеждането му съдържа научаване и усъвършенстване на всички компоненти, необходими за пълноценното изпълнение на длъжността. Такива са: постигане на съответствие между дейността на работодателите и проектантите; изготвяне на справки за характеристиките на местата, предназначени за извършване на работа в строителството; обезпечаване на условията за работа, посочени в закона. Съвкупността от тези и някои други елементи от дейността на тази позиция формират характеристиките на изявените в областта специалисти. Удобен с пестенето на време и средства вариант за придобиването на нужната квалификация е дистанционният курс по ЗБУТ в тази сфера.

За да упражнява легално професията си, координаторът по ЗБУТ в строителството трябва да завърши успешно обучението си. Подготовката в него развива на високо ниво компетенциите му в областта.